Algemene Voorwaarden – Gympies 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Gympies (Ondernemer). Het adres van Gympies is Dr. Schaepmankade 30, 1814RB Alkmaar, met het KvK-nummer 83699651. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@gympiesalkmaar.nl, +31 (0)72 220 39 81 of per post: Gympies, Dr. Schaepmankade 30, 1814 RB Alkmaar. 

Gympies heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen. 

Artikel 1 – Algemeende 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Ondernemer en u (Deelnemer). Ondernemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.yogastudioseeyou.nl. 

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht 

De opdracht komt tot stand wanneer Deelnemer laat blijken met de opdracht in te stemmen.  En door het inschrijven via de website van Gympies. 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen 

 1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. 
 2. Als Deelnemer aan Ondernemer gegevens verstrekt, mag Ondernemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren. 

Artikel 4 – Prijs 

 1. Het deelnemersgeld of entreegelden worden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen. 
 2. Ondernemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht. 
 3. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.  
 4. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Ondernemer. 

Artikel 5 – Betaling en incassokosten 

 1. Deelnemer moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. 
 2. Als Deelnemer de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 3. De volledige vordering van Deelnemer op Deelnemer is onmiddellijk opeisbaar als:
  – Deelnemer een betalingstermijn overschrijdt;
  – Deelnemer failliet is of in surseance van betaling;
  – Deelnemer (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  – Deelnemer (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 4. Als Deelnemer niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Deelnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  – 15% over de eerste €2500;
  – 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  – 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  – 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  – 0,5% over het overige deel. 

Artikel 6 – Derden 

Deelnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing. 

Artikel 7 – Uitvoering opdracht 

 1. Ondernemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 3. Deelnemer zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Ondernemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Ondernemer om de opdracht uit te voeren. 
 4. De Deelnemer houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. 
 5. Indien de Ondernemer gebruikmaakt van de diensten van instructeurs en/ of begeleiders, staat hij ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 
 6. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 
 7. Als Deelnemer de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Ondernemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Ondernemer is uitgegaan van door Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 8. De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Deelnemer. 
 9. De Deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen. 

Artikel 8 – Wijziging opdracht 

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen. 
 2. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en tijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.  
 3. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 2, ten nadele van de Deelnemer, heeft de Deelnemer gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om de deelname zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde deelnemersgeld terugbetaald. 
 4. Ondernemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Ondernemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Deelnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn. 

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding 

 1. Ondernemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen. 
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen. 
 3. Ondernemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Deelnemer zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Deelnemer moet Ondernemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen. 

Artikel 10 – Tussentijdse opzegging 

 1. Als Ondernemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Ondernemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Deelnemer. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Ondernemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Deelnemer. 
 2. De Deelnemer mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als, de Deelnemer (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor de Deelnemer niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de activiteiten. 
 3. De Deelnemer moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen. 
 4. Ondernemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  – Deelnemer overschrijdt een betalingstermijn;
  – Deelnemer is failliet of in surseance van betaling;
  – Deelnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  – Deelnemer (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  – Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
  – Deelnemer een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt;
  -Deelnemer zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. 

Artikel 11 – Overmacht 

 1. Ondernemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. 
 2. Ondernemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 24 uur dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn. 
 3. Als Ondernemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Ondernemer het nagekomen deel factureren. 

Artikel 12 – Klachten 

 1. Deelnemer moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering melden. 
 2. Als Deelnemer op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. 
 3. Als Deelnemer een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe opschadeloosstelling. 
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Deelnemer bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken  gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Ondernemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Deelnemer. 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

 1. Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Deelnemer, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Ondernemer. 
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 3. De aansprakelijkheid van Deelnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €250,00. 
 4. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert. 
 5. Deelnemer is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Deelnemer komt. 
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer. 

Artikel 14 – Verjaringstermijn 

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Deelnemer is één jaar. 

Artikel 15 – Vrijwaring 

 1. Deelnemer vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Ondernemer toerekenbaar is. 
 2. Als derden Ondernemer aanspreken, zal Deelnemer hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 
 3. Als Deelnemer geen maatregelen neemt, mag Ondernemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Ondernemer, komen geheel voor rekening en risico van Deelnemer. 

Artikel 16 – Geheimhouding 

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Ondernemer alle informatie van Deelnemer geheimhouden tegenover derden. 
 2. Ondernemer zal de informatie die door Deelnemer is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Ondernemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 
 3. Deelnemer zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Ondernemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.  

Artikel 17 – Overige bepalingen 

17.1 – Bedenktijd 

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Deelnemerde mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Deelnemer eerder gebruikmaakt van de activiteiten.  
 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de   Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Deelnemer heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Deelnemer, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer 

17.2 – Omgang & Huishoudelijk Reglement 

 1. De Deelnemers zullen zich telkens gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden), het Huishoudelijk Reglement en het geen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht. Het voorgaande betekent in ieder geval (zonder beperking) dat de volgende gedragingen door de Deelnemer verboden zijn:
  – discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid,
  – lichamelijk contact met andere Deelnemers, personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming,
  – diefstal of het beschadigen van eigendommen van de Ondernemer of andere personen.  
 2. De Deelnemers zullen geen geluid- of beeldopnamen in de vestigingen maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Ondernemer.  
 3. Het Huishoudelijk Reglement bevat aanvullende regels ten aanzien van de omstandigheden in lid 1 van dit artikel en kan op de Website en in de vestigingen worden geraadpleegd.
 4. Deelnemer kan zich voor een les afmelden via de mail of telefonische die door de Ondernemer wordt aangeboden. Afmelding dient ten minste 24 uur voor aanvang van de les te geschieden. Bij driemaal geen of te late afmelding, kan Deelnemer geen lessen meer reserveren, tenzij deelnemer een bedrag van € 62.50 betaalt.  

Artikel 18 – Persoonsgegevens  

Gympies verwerkt de door personal data page op de Website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over zijn click- en surfgedrag en transacties via de Website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door Gympies nageleefd.  

De gegevens van de Deelnemer worden opgeslagen in een klantenbestand. Gympies gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de transacties van de Deelnemer te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Gympies kan marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de Deelnemer. Maximaal twaalfmaal per jaar kunnen de adresgegevens van de Deelnemer worden gebruikt voor een mailing, waarbij alleen Gympies de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.  

Indien de Deelnemer bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Gympies kan hij dit laten weten door een e-mail te zenden aan info@gympiesalkmaar.nl 

Mocht de Deelnemer zijn gegevens willen verwijderen uit de bestanden van Gympies dan kan hij ook gebruik maken van dit e-mailadres, dan wel deze zelf wijzigen.  

Artikel 19 – Nietigheid 

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 

Artikel 20 – Strijdige clausule 

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

Artikel 21 – Toepasselijk recht 

Nederlands recht. 

Artikel 22 – Bevoegde rechter 

Rechtbank Noord-Holland.